Gruzdžių ambulatorija

Įstaiga teikia pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros: šeimos medicinos – šeimos gydytojo praktikos; Odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros, kineziterapijos, masažo ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – paliatyviosios pagalbos paslaugas. Verbūnų medicinos punkte ir Šiupylių medicinos punkte bendrosios praktikos slaugos paslaugas
Skaityti daugiau
Informacija apie koronavirusą skelbiama čia http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

PACIENTŲ DĖMESIUI !!!

 
-------------------------------------------------------------------------------
GRUZDŽIŲ AMBULATORIJOJE
PRADĖTA TEIKTI DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGA.
DIRBA GYDYTOJA ODONTOLOGĖ-ORTOPEDĖ
IŠ ŠIAULIŲ PENKTADIENIAIS
8.00-14.00 VAL.
KVIEČIAME APSILANKYTI.

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ KURŠĖNŲ LIGONINĘ, VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRĄ IR VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ ŠIAULIŲ RAJONO GRUZDŽIŲ AMBULATORIJĄ IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS CENTRO STEIGIMO

2023 m. spalio 10 d. Nr. T-332

Šiauliai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 17  punktu, 15 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 9 punktu, 39 straipsnio 1 dalies 7 punktu ir 4 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. V-589 „Dėl Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 8 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 11 d. sprendimu Nr.T-235 „Dėl Šiaulių rajono sveikatos centro kūrimo inicijavimo“ ir atsižvelgdama į Regioniniu bendradarbiavimo modeliu pagrįstą asmens sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-879 „Dėl Regioniniu bendradarbiavimo modeliu pagrįsto asmens sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimo veiksmų plano patvirtinimo“, 10 punktą, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.                     Sutikti, kad viešoji įstaiga Kuršėnų ligoninė, viešoji įstaiga Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ir viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija būtų reorganizuojama sujungimo būdu, jas sujungiant į Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos centrą, kuriam pereitų reorganizuojamų įstaigų teisės ir pareigos nuo 2024 m. vasario 1 d.

2.                     Nustatyti, kad:

2.1. reorganizavimo tikslas – steigti Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos centrą, siekiant gerinti Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą, optimizuoti Šiaulių rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų  tinklą, jų valdymą ir veiklą, racionaliai ir tikslingai naudoti žmogiškuosius, materialinius ir finansinius išteklius;

2.2. reorganizavimo būdas – sujungimas;

2.3. reorganizuojamos viešosios įstaigos – Kuršėnų ligoninė (J. Basanavičiaus g. 10, Kuršėnai, LT-81183 Šiaulių r., juridinio asmens kodas 175875052, duomenys apie viešąją įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (J. Basanavičiaus g. 18, Kuršėnai, LT-81183 Šiaulių r., juridinio asmens kodas 175874865, duomenys apie viešąją įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija (S. Dariaus ir S. Girėno g. 19A, Gruzdžiai, LT-81418 Šiaulių r., juridinio asmens kodas 175892888, duomenys apie viešąją įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre);

2.4. po reorganizavimo veiksianti įstaiga – viešoji įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos centras;

2.5. po reorganizacijos veiksiančios viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

3.  Įpareigoti VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovą, VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos vadovą ir VšĮ Kuršėnų ligoninės vadovą:

3.1. parengti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka reorganizavimų sąlygų aprašą iki 2023 m. lapkričio 30 d. ir apie reorganizavimo sąlygų sudarymą paskelbti viešai;

3.2. teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašą ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų parengimą dieną pateikti Juridinių asmenų registrui;

3.3. pranešti raštu visiems VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos ir VšĮ Kuršėnų ligoninės kreditoriams apie įstaigų reorganizavimo sąlygų sudarymą;

3.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka vykdyti darbuotojų atstovų informavimo ir konsultavimo procedūrą.

4. Įpareigoti VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos vadovą teisės aktų nustatyta tvarka parengti Šiaulių rajono sveikatos centro įstatų projektą,  valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą iki 2023 m. gruodžio 31 d. ir pateikti juos tvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.                  

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                          Česlovas Greičius

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis jos įstatuose numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal įstaigai suteiktą licenciją.


Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai: stiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą, mirtingumą, kokybiškai teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ugdyti gyventojų rūpinimąsi savo sveikata.
Misija. Organizuoti ir teikti kvalifikuotas, kokybiškas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, kokybiškai ir saugiai atliekant tyrimus, taikant naujausius diagnostikos ir gydymo metodus. Šia veikla siekiama rezultato, atitinkančio pacientų, medikų ir bendruomenės lūkesčius. Vizija. Gruzdžių ambulatorija – patikima ir saugi pacientams, racionaliai valdanti išteklius, asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Įstaiga teikia pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros: šeimos medicinos – šeimos gydytojo praktikos; akušerio praktikos; slaugos: bendruomenės slaugos paslaugas; odontologinės priežiūros (pagalbos) - odontologijos ir burnos priežiūros - burnos higienisto praktikos paslaugas; pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - paliatyviosios pagalbos paslaugas; ambulatorinės slaugos paslaugas namuose (ASPN); kitas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros: kineziterapijos, masažo paslaugas; Verbūnų medicinos punkte ir Šiupylių medicinos punkte - bendruomenės slaugos paslaugas. Įstaigoje atliekami laboratoriniai tyrimai pagal Šeimos gydytojo medicinos normą nemokamai. Vykdomos profilaktinės priešvėžinės programos prisirašiusiems gyventojams.
Įstaigoje dirba: šeimos gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojai, akušeris, gydytojas akušeris-ginekologas, kineziterapeutai/masažuotojai, slaugytojų padėjėjai, socialiniai darbuotojai, medicinos psichologas, gydytojas odontologas, odontologo padėjėjas, burnos higienistas. Gydytojas akušeris - ginekologas konsultuoja pacientes, atlieka echoskopijas, paima tyrimus - onkocitologinius tepinėlius (priešvėžinė gimdos kaklelio profilaktinė programa).
Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos suaugusiems ir vaikams namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1488 redakcija. Paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose suaugusiems ir vaikams teikiame Šiaulių apskrityje. Paliatyviosios pagalbos paslaugos yra finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų ir pacientams yra nemokamos. Paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose teikiamos: I-V 8.00 – 20.00 val., VI 8.00 – 15.00 val. Paslaugas teikia specialistų komanda: gydytojas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, socialinis darbuotojas, medicinos psichologas. Slaugos planą specialistų komandai sudaro gydytojas pagal paciento ligų diagnozes ir pacientų bei jų artimųjų socialinius poreikius. Paliatyviajai pagalbai reikalingas siuntimas forma Nr. 027/a iš šeimos gydytojo ar gydančio gydytojo.. Specialistų komandos nariai ne vėliau kaip kitą parą pradeda vykdyti paslaugų teikimą pagal gydytojo sudarytą slaugos planą.
Ambulatorinės slaugos paslaugas namuose įstaiga teikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro suvestine redakcija nuo 2022-07-01 iki 2022-12-31 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Visais rūpimais paslaugų teikimo klausimais skambinkite ir teiraukitės: mob. 8 686 702 04 ar tel. (8 41) 372331 arba rašykite el. p. gruzd.ambulat@gmail.com; įstaigos internetinė svetainė – gruzdziuambulatorija.lt
skiepai_anketa
Screenshot_15
2027267_1

Gruzdžių ambulatorija


patikima ir saugi pacientams, racionaliai valdanti išteklius, asmens sveikatos priežiūros įstaiga.Kiekvienas įstaigos pacientas turi teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei privalomojo sveikatos draudimo lėšų, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Būtinoji medicinos pagalba pacientui turi būti suteikta neatidėliotinai.


ŠEIMŲ LANKYMO, TEIKIANT ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PASLAUGAS, MODELIO ĮDIEGIMAS ŠIAULIŲ RAJONE

Projekto vertė: 87 838,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: iki 2024 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos.

Siekiant sukurti saugią aplinką vaikams šeimoje būtina suteikti rūpestingą pagalbą pirmą kartą besilaukiančioms, jauno amžiaus < 21 m., ir vyresnio amžiaus > 40 m. moterims bei gyvenančioms socialinės rizikos aplinkoje. Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija kartu su partneriu – Šiaulių rajono savivaldybės administracija –  norėdama sumažinti nepageidaujamas gimdymo pasekmes, socialinę atskirtį, vaikų nepriežiūrą bei išnaudojimą, Šiaulių rajone  įdiegs šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelį, kas leis teikti ankstyvosios intervencijos paslaugas besilaukiančioms mamoms nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus. Šeimų lankymo specialistas prioritetine tvarka nemokamas paslaugas teiks Šiaulių rajono kaimiškų vietovių gyventojams, todėl mamoms pagalba bus teikiama ir atokiuose kaimo vietovėse.

Skaityti daugiau

PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS ŠIAULIŲ RAJONE

VŠĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS CENTRAS KARTU SU PARTNERIAIS VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ RAJONO GRUZDŽIŲ AMBULATORIJA IR ŠIALIŲ RAJONO SAVIVALDYBE ĮGYVENDINA NAUJĄ ES PARAMOS PROJEKTĄ „PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS ŠIAULIŲ RAJONE“

VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2019 m. kovo 07 d. pasirašė „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių rajone“ projekto (Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0002), finansuojamo 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo ir administravimo sutartį.

Skaityti daugiau
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO GRUZDŽIŲ AMBULATORIJOS SPECIALISTŲ KOMANDA DALYVAUJA SAM KONKURSE

Spartus visuomenės senėjimas tampa svarbiausiu Lietuvos iššūkiu, siekiant rūpintis senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų sveikata ir jų gyvenimo kokybe. Sveikatos priežiūros srityje ypač aktuali ilgalaikė priežiūra gyventojų namuose, t. y. paliatyvioji pagalba ir slaugos paslaugos namuose, kartu integruojant socialinių paslaugų sektorių. Sveikatos apsaugos ministerijos 2022-2030 metų plėtros programoje itin didelis dėmesys ir lėšos numatytos Ambulatorinių ilgalaikių priežiūros paslaugų plėtrai, šių paslaugų prieinamumi ir kokybei gerinti.

Skaityti daugiau
sam
vlk
stlk
sodra
vvkt

Kviečiame pasirinkti šeimos gydytoją mūsų ambulatorijoje

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija aptarnauja Šiaulių rajono gyventojus, prisirašiusius šioje įstaigoje.Pasirinkti šeimos gydytoją galima kasdien darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. regitratūroje. Reikia turėti pasą ar asmens tapatybės kortelę. Informacija teikiama telefonu (8 41) 372 331.

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija, teikianti pirminio lygio, konsultacijų ir diagnostikos, slaugos paslaugas, vykdanti prevencines programas bei visuomenės sveikatos programas, atliekanti profilaktinius sveikatos tikrinimus.